Privacyverklaring

Persoonsgegevens bewaard door Epson voor Promoties

Laatste update november 2023

Epson hecht waarde aan uw privacy en deze verklaring geeft informatie over uw persoonsgegevens, als klant, die in de Marketingdatabase van Epson en de bijbehorende systemen voor Promoties worden bewaard.

Welke persoonsgegevens Epson verzamelt en bewaart
(Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare levende persoon)

Epson houdt persoonsgegevens bij (en zal deze in de toekomst blijven bijhouden) die u verkiest aan Epson te verstrekken, waaronder gegevens wanneer u zich registreert voor de promoties van Epson en over de interacties van Epson met u. Dit omvat ook persoonsgegevens verzameld via cookies en andere soortgelijke tools.

Deze persoonsgegevens kunnen zijn:

 • Identiteits- en contactgegevens: Basis contactgegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer door u verstrekt bij het registreren voor de Promotie.

 • Promotie- en aankoopgegevens: Gegevens over de Promotie waaraan u deelneemt, met inbegrip van een bewijs van uw aankoop (indien een voorwaarde van de Algemene Voorwaarden).

 • Technische gegevens: Het internetprotocol (IP)-adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browserplug-in types en versies, besturingssysteem en platform, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.

 • Gebruiksgegevens: Gegevens over hoe u onze website gebruikt.

De verwerkingsverantwoordelijke

Epson Europe B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam, Nederland.

Doeleinde voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Epson
(‘Verwerking’ betekent elke activiteit die Epson en/of haar dochterondernemingen uitvoeren met de persoonsgegevens over u)

Het enige doeleinde waarvoor Epson uw persoonsgegevens zal verzamelen en verwerken, is het beheer van de Promotie.

Rechtsgrond voor het bewaren van uw persoonsgegevens

De rechtsgrond voor dit doeleinde is dat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met u.

Als u ervoor kiest informatie te verstrekken die verder gaat dan wat Epson van u verlangt, is de basis voor het verwerken van die informatie uw toestemming, zoals wordt aangetoond door uw vrijwillige verstrekking ervan. U hebt het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U kunt dit doen door te schrijven naar Epson op het bovenstaande adres of via de link contact met ons opnemen over uw gegevens.

Als onderdeel van de verwerking, zal Epson enige geautomatiseerde profilering en besluitvorming uitvoeren op basis van de informatie die zij over u bewaart om de aan u gepresenteerde informatie relevanter te maken voor uw interesses.

Als Epson uw gegevens in de toekomst voor een ander doel wil verwerken, zal Epson u eerst informatie geven over dat andere doel.

Als u hiervoor toestemming hebt gegeven, gebruikt Epson uw persoonsgegevens ook voor elektronische marketingcommunicatie naar u toe (normaal gesproken per e-mail, telefoon, sms, pushbericht), hetgeen het volgende kan inhouden:

 • het uitvoeren van enquêtes en het vragen naar uw mening over onze producten en diensten

 • u op de hoogte stellen van producten of aanbiedingen die interessant voor u kunnen zijn

 • u op de hoogte stellen van promoties zoals gratis geschenken, wedstrijden en prijstrekkingen.

 • marketinganalyse en klantprofilering

 • uitnodigingen voor evenementen

Bovendien kan Epson gebruikmaken van tools die worden aangeboden door advertentiepartners (bijv. Google) die uw apparaten kunnen herkennen en advertenties aan u kunnen leveren. De gegevens kunnen uw apparaat-ID, uw IP-adres en gegevens over uw browser of besturingssysteem of andere identificatie in gecodeerde vorm omvatten. De gegevens kunnen door de aanbieders in gehashte of geanonimiseerde vorm worden verwerkt.

De rechtsgrond hiervoor is uw specifieke toestemming. U kunt uw toestemming voor dit aanvullende doel (onafhankelijk van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens door Epson voor de hierboven beschreven algemene doeleinden) op elk gewenst moment intrekken door een brief te schrijven naar Epson op het hierboven vermelde adres, of via Contact met ons opnemen over uw gegevens.

Hoe lang bewaart Epson mijn gegevens?

Epson zal uw persoonsgegevens bewaren tot 3 maanden nadat het beheer van de Promotie is voltooid. Zij zullen dan worden geschrapt, behalve voor zover er een wettelijke verplichting tot bewaring voor bank- of belastingregisters bestaat. Na die tijd kunnen bepaalde gegevens worden bewaard, maar alleen in geanonimiseerde vorm of als onderdeel van gearchiveerde bestanden.

Persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard wanneer langere bewaartermijnen vereist zijn door wet- of regelgeving en om de wettelijke rechten van Epson vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Welke persoonlijke informatie Epson deelt met derden en overdraagt buiten de EER

Epson gebruikt derden voor het namens Epson uitvoeren van bepaalde verwerkingsactiviteiten. Sommige of al uw persoonsgegevens kunnen aan hen worden bekendgemaakt, maar ze mogen de openbaar gemaakte gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor Epson uw gegevens bewaart en in overeenstemming met de aanwijzingen van Epson. Naast derde verwerkers, kan Epson sommige of al uw persoonsgegevens vrijgeven aan:

 • Banken of anderen die betrokken zijn bij de afhandeling van betalingen of leveringen die aan u worden gedaan.

Sommige van onze externe derden zijn gevestigd buiten de EER, dus de verwerking door hen van uw persoonsgegevens omvat een doorgifte van data buiten de EER.

Epson deelt uw persoonsgegevens binnen de bedrijven van Epson. Dit kan bestaan uit de doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Als u zich in een land buiten de EER bevindt, worden uw persoonsgegevens ook naar dat land overgedragen.

Wanneer Epson uw persoonsgegevens buiten de EER doorgeeft, zorgt Epson ervoor dat er een soortgelijke mate van bescherming wordt geboden door de implementatie van ten minste een van de volgende waarborgen:

 • Epson zal alleen uw persoonsgegevens doorgeven naar landen die door de Europese Commissie worden geacht een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens te bieden.

 • Wanneer Epson uw persoonsgegevens deelt binnen de bedrijven van Epson of bepaalde derden inzet, gebruikt Epson de modelcontracten voor doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, waardoor persoonsgegevens dezelfde bescherming worden geboden als in Europa.

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat wij gebruiken bij de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Gegevensbeveiliging

Epson heeft veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen en om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren, gebruikt, op ongeoorloofde wijze geopend of gewijzigd worden of openbaar worden gemaakt. Daarnaast geeft Epson toegang tot uw persoonsgegevens aan die werknemers, agenten, aannemers en andere derden op basis van het principe “need to know”. Ze verwerken uw persoonsgegevens alleen op onze instructies en zijn onderworpen aan een vertrouwelijkheidsplicht.

Epson heeft procedures om een vermeende inbreuk op persoonsgegevens af te handelen en zal u en alle toepasselijke autoriteiten van een inbreuk op de hoogte stellen wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn.

Contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Epson

Er kan contact worden opgenomen met de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens en zijn Europese Functionaris voor gegevensbescherming door te schrijven naar:

EDPO
Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam Zuid
Nederland.

of, via e-mail: edpo@epson.eu

Contact opnemen met Epson voor het uitoefenen van uw rechten

Als “betrokkene” hebt u het wettelijke recht om Epson te vragen om toegang tot en rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ten aanzien van uzelf, of om bezwaar te maken tegen verwerking, evenals het recht op gegevensportabiliteit en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Verstrek uw persoonsgegevens in dit formulier aan Epson zodat we uw identiteit kunnen verifiëren. In sommige gevallen kunnen wij u om extra identiteitsbewijzen vragen, zoals uw paspoort of rijbewijs.

U kunt uw wettelijke rechten op elk gewenst moment uitoefenen door naar de bovenstaande contactpersonen te schrijven of via de link Contact met ons opnemen over uw gegevens.